نوشته‌ها

مرکز ماساژ در علم و صنعت | 09216930971

مرکز ماساژ در علم و صنعت

مرکز ماساژ در علم و صنعت

بازوی مشتری را در کنار خود قرار دهید. نگاه به مشتری
مچ و شانه را سه بار بکشید
پالم، سطح جانبی کامل بازو را فشار می‌دهد ماساژ
از تکنیک شست – پی‌گیری در خط مرکزی سطح افقی صفحه استفاده کنید.

سالن ماساژ در علم و صنعت

دست پایینی و پشت استخوان بازو در بازوی بالایی، فشرده به استخوان بازو
شانه‌هایش را بالا انداخت و بعد به مچش نزدیک شد.

پالم دست را برای ادغام فشار داد

خدمات ماساژ در علم و صنعت

۸. بر روی باسن مشتری زانو بزنید، و با سر خود رو به رو باشید. چرخش دست مشتری به گونه‌ای که
سطح رو به بالا است و پشت دست به باسن تکیه دارد. با استفاده از پاشنه پا
هر دو دست را ماساژ می‌دهند و سطح دست را ماساژ می‌دهند.

مرکز ماساژ تایلندی در علم و صنعت

انگشتان با مشتری، انگشت شست را به شش نقطه روی سطح فشار دهید.
از دست
برای ماساژ دادن سطح دست مشتری از پاشنه دست‌هایتان استفاده کنید
فشار انگشت در نقطه میانی شیار مچ. انگشت شست را به کف دست فشار دهید

مرکز ماساژ سوئدی در علم و صنعت

و وقتی استخوان‌های بند انگشت دست به دست می‌رسد،

به انگشت شست و انگشت دست می‌یابند.
به نوک انگشت اشاره می‌کند. با نوک انگشت، انگشت شستش را نیشگون بگیرید و بکشید.
به نقطه وسط مچ دست، انگشت شستش این نقطه را فشار دهید و

ماساژور خانم در علم و صنعت

با فشار شستش به کف دست اشاره می‌کند

که به سمت انگشت شاخص هدایت می‌شود. کجا؟
انگشت انگشت اشاره انگشت نشانه شروع، انگشت شست

و انگشت اشاره انگشت را به انگشت می‌کند
نوک آن را با فشار و کشش به نوک انگشت به پایان رساند.

ماساژور آقا در علم و صنعت

همه روال‌های کاری مشابه برای دیگر انگشتان را تکرار کنید

دست مشتری را بچرخانید و سطح را پایین بگذارید.

دست مشتری بر روی آن قرار گرفته‌است.

ماساژ در علم و صنعت

یا به کفل خودش. با استفاده از پاشنه دست‌هایتان، پشت دست مشتری را ماساژ دهید