نوشته‌ها

ماساژ در منزل پاسداران | 09216930971

ماساژ در منزل پاسداران

ماساژ در منزل پاسداران

ماساژ در منزل پاسداران

فرآیند ماساژ صورت
حوله گرم (فعلی)را بردارید.
ماساژ با شما شروع می‌شود و پشت صندلی کج ایستاده و با شما ماساژ داده می‌شود.
انگشتان خود را به صورت افقی در پیشانی مشتری قرار دادند. شما باید ماساژ را باخود همراه ببرید
حتی با یک فشار آرام و موزون. مرکز ماساژ

ماساژ لاغری در پاسداران

۱. استفاده از تا جلوی گردن و صورت پشت چشم‌ها

و پشت به عقب از گونه‌ها به خط مویی – انجام فرآیند نوازش در یک خط
راه آرام و کنترل‌شده. عمل را تکرار کنید.
۲ از استفاده کنید، از معبد شروع کنید – از نوک انگشتان تا آرام اما محکم استفاده کنید
پوست سر و گونه‌هایش را از هم جدا می‌کند.

ماساژ سیاتیک در پاسداران

۳ از تکنیک گردش خون برای ماساژ دادن روی پیشانی خود استفاده کنید.
پیشانی از سمت چپ به راست. از نوک انگشتان اول و میانی استفاده کنید
برای ایجاد حلقه‌های کوچک با فشار حتی در یک حرکت گردش خون –
اندازه یک سکه

خدمات ماساژ سردرد در پاسداران

۴ از روی چانه استفاده کنید. پشتیبانی از سر مشتری در یک طرف در حالی
از دست دیگر برای اعمال ضربه آرام از زاویه آرواره تا فک استفاده کند
دیگری. دست‌هایتان را عوض کنید و همان کار را در طرف دیگر انجام دهید و تکرار کنید
سه یا چهار بار عمل کنید

خدمات ماساژ صورت در پاسداران

با نوک بینی از روی بینی به عقب و عقب از گونه‌هایش استفاده کنید.
به سمت گوش‌ها – استفاده از پدهای of اول و میانی هر دو دست

 ماساژور در پاسداران

از بینی به گوش دیگر حرکت کند. با نوری یکنواخت، حتی فشار وارد می‌شود.
گونه‌ها زیر استخوان گونه تا گوش. این حرکت را چند بار تکرار کنید
گاهی.

 ماساژ در منطقه پاسداران

۶ استفاده از در اطراف دهان. با انگشت انگشتری که در دست داشت
پایین‌تر از لب زیرین. یک ضربه ملایمی به اطراف دهان خود بمالید تا
بینی. سه بار عمل را تکرار کنید

 سالن ماساژ در محدوده پاسداران