نوشته‌ها

مرکز ماساژ در زعفرانیه | 09216930971

مرکز ماساژ در زعفرانیه

از گشاد کردن ضربه‌های به ران چپ چپ از ران تا زانو

به سه بار استفاده بکنید.
جهت به ران چپ چپ از زانو تا کفل اعمال می‌شود.
با استفاده از روغن ماساژ.
۳۳. اجرای حرکت‌های را به ران چپ چپ از ران تا زانو انجام دهید.

سه بار تکرار کنید.
۴. پای خود را با ضربات  از قوزک به لگن به پایان برسانید.
۳۵ به دقت گستره حرکت برای گوساله‌ها،

 ماساژ زعفرانیه

ران‌ها و عضلات عقب ران را اعمال کنید.
۱. این توالی باید حدود ۷ تا ۸ دقیقه تکرار در سمت راست باشد. پاک‌کن
مساحت هر روغن اضافی.
۳۷ از قسمت میانی جدول ماساژ، حرکت‌های را روی ساعد خود اعمال کنید.
مچ تا آرنج با استفاده از روغن. ماساژ تایلندی
۳۸. از فشردگی روی ساعد دست تا آرنج استفاده کنید. سه بار تکرار کنید.
۳۹. مهره‌ها را از آرنج به شانه خود بمالید. سه بار تکرار کنید.

 سالن ماساژ در زعفرانیه

۴۰. با استفاده از نفت، حرکت‌های را از آرنج به شانه

با استفاده از روغن انجام دهید.
همه دست.
۴۱. آرنج خود را به ۹۰ درجه وصل می‌کند

و شانه را به ۹۰ درجه می‌رساند. از فشار سینه تا آرنج استفاده کنید.
سه بار تکرار کنید.
لطفا بازوی خود را به سمت مشتری برگردانید

و حرکت‌های فشاری را در خارج از بازو اعمال کنید

خدمات ماساژ در زعفرانیه

از شانه تا مچ. سه بار تکرار کنید.
۴۳ محدوده حرکت را به شانه خود اعمال می‌کند.
۴۴. در زیر کلاینت تا وسط منطقه قفسه‌سینه و را از وسط قفسه‌سینه به سمت پایین نشانه می‌روم تا
با استفاده از . سه بار تکرار کنید.

ماساژور خانم در زعفرانیه

از حرکات در امتداد عضلات پشتی – ستون فقرات از صخره

پس‌سر به پایین به پایین گردن استفاده کنید.
در هر دو طرف گردنش سه بار تکرار کنید.
۳. اعمال فشار مستقیم بر روی ماهیچه‌های گردن –

ماساژور آقا در زعفرانیه

ستون فقرات از پایه به استخوان پس‌سر را اعمال کنید.
در هر دو طرف سه بار تکرار کنید.
۴۷. دامنه حرکتی را به گردن خود اختصاص داد.

مرکز ماساژ تایلندی در زعفرانیه

۵. قبل از پایان ماساژ، با استفاده از ژل به هر کدام از مناطق حساس باقیمانده
گلف بازان را به سمت جلو هل می‌دهند. مناطق پیشنهادی مهربانی برای گلف بازان مچ، شانه،

مرکز ماساژ سوئدی در زعفرانیه

– آرنج، زانوی و مچ میانی. مقادیر کمی از باید به کار گرفته شوند.
مناطق خاصی از مهربانی برای جلوگیری از ضربه زدن به گلف باز با احساس سرما